مراسم رونمایی مستند «دوربرگردان» با موضوع پشت پرده شبکه «جم» لغو شد

مراسم رونمایی مستند «دوربرگردان» با موضوع پشت پرده شبکه «جم» لغو شد
مراسم رونمایی از مستند جنجالی دوربرگردان با دستور توقیف فیلم توسط وزارت ارشاد لغو شد.

مراسم رونمایی مستند «دوربرگردان» با موضوع پشت پرده شبکه «جم» لغو شد

مراسم رونمایی از مستند جنجالی دوربرگردان با دستور توقیف فیلم توسط وزارت ارشاد لغو شد.
مراسم رونمایی مستند «دوربرگردان» با موضوع پشت پرده شبکه «جم» لغو شد