مسئله‌ای که به فکر «شهید بهشتی» هم نمی‌رسید

مسئله‌ای که به فکر «شهید بهشتی» هم نمی‌رسید
قطعا شهید بهشتی و دیگر تدوین‌کنندگان قانون اساسی و همچنین ۹۸/۲ درصد از مردم ایران که به نظام جمهوری اسلامی و سپس به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رای دادند، هرگز به فکرشان هم نمی‌رسید که روزگاری عمل به این قانون، تشویش اذهان عمومی قلمداد شود!

مسئله‌ای که به فکر «شهید بهشتی» هم نمی‌رسید

قطعا شهید بهشتی و دیگر تدوین‌کنندگان قانون اساسی و همچنین ۹۸/۲ درصد از مردم ایران که به نظام جمهوری اسلامی و سپس به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رای دادند، هرگز به فکرشان هم نمی‌رسید که روزگاری عمل به این قانون، تشویش اذهان عمومی قلمداد شود!
مسئله‌ای که به فکر «شهید بهشتی» هم نمی‌رسید