مسکو: راهبرد آمریکا در سوریه به دنبال تقسیم این کشور است

مسکو: راهبرد آمریکا در سوریه به دنبال تقسیم این کشور است
وزارت خارجه روسیه در بیاینه‌ای با انتقاد از راهبرد آمریکا در سوریه، هدف این راهبرد را تجزیه و تقسیم سوریه دانست.

مسکو: راهبرد آمریکا در سوریه به دنبال تقسیم این کشور است

وزارت خارجه روسیه در بیاینه‌ای با انتقاد از راهبرد آمریکا در سوریه، هدف این راهبرد را تجزیه و تقسیم سوریه دانست.
مسکو: راهبرد آمریکا در سوریه به دنبال تقسیم این کشور است