مشتاقان مردمی محافظت از امام چگونه سازماندهی شدند؟/ اختلاف ابراهیم یزدی با بنی‌صدر

مشتاقان مردمی محافظت از امام چگونه سازماندهی شدند؟/ اختلاف ابراهیم یزدی با بنی‌صدر
همراه امام در نوفل نوشاتو گفت: ما زمانی که امام قرار بود تشریف بیاورند مسیر را شناسایی کردیم طول مسیر تا بهشت‌زهرا 33 کیلومتر بود برای کنترل و حفاظت از این مسیر 65 هزار نیروی انتظامی تشکیل شده بود.

مشتاقان مردمی محافظت از امام چگونه سازماندهی شدند؟/ اختلاف ابراهیم یزدی با بنی‌صدر

همراه امام در نوفل نوشاتو گفت: ما زمانی که امام قرار بود تشریف بیاورند مسیر را شناسایی کردیم طول مسیر تا بهشت‌زهرا 33 کیلومتر بود برای کنترل و حفاظت از این مسیر 65 هزار نیروی انتظامی تشکیل شده بود.
مشتاقان مردمی محافظت از امام چگونه سازماندهی شدند؟/ اختلاف ابراهیم یزدی با بنی‌صدر