مطبوعات قطر و اردن «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟؛ «نفوذ بهار آمریکایی به ایران؟»

مطبوعات قطر و اردن «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟؛ «نفوذ بهار آمریکایی به ایران؟»
مقایسه پوشش مطبوعات عربستان با قطر و اردن گویاست که بر خلاف گذشته، رسانه‌ برخی کشورهای عربی حاضر نیستند لزوما خط رسانه‌ای عربستان علیه دیگر کشورها را دنبال کنند؛ همزمان با ذوق‌زدگی مطبوعات سعودی از آشوب در ایران، روزنامه‌ای اردنی از «نفوذ بهار آمریکایی به ایران» سخن گفت.

مطبوعات قطر و اردن «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟؛ «نفوذ بهار آمریکایی به ایران؟»

مقایسه پوشش مطبوعات عربستان با قطر و اردن گویاست که بر خلاف گذشته، رسانه‌ برخی کشورهای عربی حاضر نیستند لزوما خط رسانه‌ای عربستان علیه دیگر کشورها را دنبال کنند؛ همزمان با ذوق‌زدگی مطبوعات سعودی از آشوب در ایران، روزنامه‌ای اردنی از «نفوذ بهار آمریکایی به ایران» سخن گفت.
مطبوعات قطر و اردن «آشوب» ایران را چطور پوشش دادند؟؛ «نفوذ بهار آمریکایی به ایران؟»