معافیت مالیاتی ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

معافیت مالیاتی ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ایران تصویب شده است که براساس آن سرمایه‌گذاران خارجی به مدت پنج‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

معافیت مالیاتی ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ایران تصویب شده است که براساس آن سرمایه‌گذاران خارجی به مدت پنج‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
معافیت مالیاتی ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

خرید بک لینک