معاون وزیر خارجه سوریه: ترکیه نیروهای خود را از سوریه خارج کند

معاون وزیر خارجه سوریه: ترکیه نیروهای خود را از سوریه خارج کند
معاون وزیر خارجه سوریه ضمن انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی و ترکیه ای در خاک این کشور، تأکید کرد که قانون اساسی سوریه باید در خاک این کشور تدوین شود.

معاون وزیر خارجه سوریه: ترکیه نیروهای خود را از سوریه خارج کند

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی و ترکیه ای در خاک این کشور، تأکید کرد که قانون اساسی سوریه باید در خاک این کشور تدوین شود.
معاون وزیر خارجه سوریه: ترکیه نیروهای خود را از سوریه خارج کند