موانع تولید اخبار«خوب» در کشور!

موانع تولید اخبار«خوب» در کشور!
هر گونه تحرک مثبت و یا منفی رسانه‌ها می‌تواند در قالب «خبر»، افکار عمومی را تحت الشعاع قرار داده و به طور مستقیم بر روی متغیرهای نشاط اجتماعی و احساس امنیت به مفهوم عام آن تاثیرگذار باشد.

موانع تولید اخبار«خوب» در کشور!

هر گونه تحرک مثبت و یا منفی رسانه‌ها می‌تواند در قالب «خبر»، افکار عمومی را تحت الشعاع قرار داده و به طور مستقیم بر روی متغیرهای نشاط اجتماعی و احساس امنیت به مفهوم عام آن تاثیرگذار باشد.
موانع تولید اخبار«خوب» در کشور!