موسسات غیرقانونی اعزام دانشجو به خارج از کشور را بشناسید

موسسات غیرقانونی اعزام دانشجو به خارج از کشور را بشناسید
کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در آخرین بروز رسانی در اواخر اسفند ۹۴، فهرست موسسات و شرکت‌های لغو مجوز شده و عدم تمدید اعزام دانشجو را منتشر کرد.

موسسات غیرقانونی اعزام دانشجو به خارج از کشور را بشناسید

کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات اعزام دانشجو به خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، در آخرین بروز رسانی در اواخر اسفند ۹۴، فهرست موسسات و شرکت‌های لغو مجوز شده و عدم تمدید اعزام دانشجو را منتشر کرد.
موسسات غیرقانونی اعزام دانشجو به خارج از کشور را بشناسید

فروش بک لینک