مگر دستاورد برجام «جن» است که هیچ کس نمی‌تواند آن را ببیند؟

مگر دستاورد برجام «جن» است که هیچ کس نمی‌تواند آن را ببیند؟
مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر بروز گشایش‌های اقتصادی پس از برجام، گفت: شاید دستاوردهای برجام از نوع جنیان است که برای هیچ کس قابل دیدن نیست!

مگر دستاورد برجام «جن» است که هیچ کس نمی‌تواند آن را ببیند؟

مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر بروز گشایش‌های اقتصادی پس از برجام، گفت: شاید دستاوردهای برجام از نوع جنیان است که برای هیچ کس قابل دیدن نیست!
مگر دستاورد برجام «جن» است که هیچ کس نمی‌تواند آن را ببیند؟