نتایج علوم انسانی اسلامی را در دهه پنجم انقلاب خواهیم دید

نتایج علوم انسانی اسلامی را در دهه پنجم انقلاب خواهیم دید
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امیدوارم هستیم نتیجه علوم انسانی‌اسلامی را در دهه پنج انقلاب مشاهده کنیم که در این راستا مراکز مختلفی فعالیت می‌کنند که بنا شده است همگی خود را با شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی هماهنگ کنند.

نتایج علوم انسانی اسلامی را در دهه پنجم انقلاب خواهیم دید

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امیدوارم هستیم نتیجه علوم انسانی‌اسلامی را در دهه پنج انقلاب مشاهده کنیم که در این راستا مراکز مختلفی فعالیت می‌کنند که بنا شده است همگی خود را با شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی هماهنگ کنند.
نتایج علوم انسانی اسلامی را در دهه پنجم انقلاب خواهیم دید