نخستین محموله میلگرد ایرانی به یک کشور اروپایی ارسال شد

نخستین محموله میلگرد ایرانی به یک کشور اروپایی ارسال شد
یک منبع آگاه گفت: نخستین محموله میلگرد ایران به مقصد انگلیس ارسال شده است.

نخستین محموله میلگرد ایرانی به یک کشور اروپایی ارسال شد

یک منبع آگاه گفت: نخستین محموله میلگرد ایران به مقصد انگلیس ارسال شده است.
نخستین محموله میلگرد ایرانی به یک کشور اروپایی ارسال شد