نظامیان ترکیه و تروریست‌های ارتش آزاد به مرکز شهر «الباب» در سوریه رسیدند

نظامیان ترکیه و تروریست‌های ارتش آزاد به مرکز شهر «الباب» در سوریه رسیدند
درپی پیشروی عملیات تجاوزکارانه «سپر فرات» در شمال سوریه، نظامیان ترکیه و تروریست‌های ارتش آزاد با حمایت سنگین حملات هوایی وارد مرکز شهر «الباب» شدند.

نظامیان ترکیه و تروریست‌های ارتش آزاد به مرکز شهر «الباب» در سوریه رسیدند

درپی پیشروی عملیات تجاوزکارانه «سپر فرات» در شمال سوریه، نظامیان ترکیه و تروریست‌های ارتش آزاد با حمایت سنگین حملات هوایی وارد مرکز شهر «الباب» شدند.
نظامیان ترکیه و تروریست‌های ارتش آزاد به مرکز شهر «الباب» در سوریه رسیدند