نفتکش ایرانی سانچی حال غرق شدن است

نفتکش ایرانی سانچی حال غرق شدن است
یک عضو کمیته پیگیری وضعیت نفتکش سانحه دیده ایرانی سانچی گفت: نفتکش ایرانی در حال غرق شدن است.

نفتکش ایرانی سانچی حال غرق شدن است

یک عضو کمیته پیگیری وضعیت نفتکش سانحه دیده ایرانی سانچی گفت: نفتکش ایرانی در حال غرق شدن است.
نفتکش ایرانی سانچی حال غرق شدن است