نفتکش سانحه دیده ایرانی وارد آب‌های ژاپن شد

نفتکش سانحه دیده ایرانی وارد آب‌های ژاپن شد
سخنگوی گارد ساحلی ژاپن گفت: کشتی سانحه دیده ایرانی، در اثر وزش بادهای شدید از سواحل چین دور به آب‌های ژاپن وارد شده است اما مقامات چین پیشنهاد کمک گارد ساحلی ژاپن را رد کرده‌اند.

نفتکش سانحه دیده ایرانی وارد آب‌های ژاپن شد

سخنگوی گارد ساحلی ژاپن گفت: کشتی سانحه دیده ایرانی، در اثر وزش بادهای شدید از سواحل چین دور به آب‌های ژاپن وارد شده است اما مقامات چین پیشنهاد کمک گارد ساحلی ژاپن را رد کرده‌اند.
نفتکش سانحه دیده ایرانی وارد آب‌های ژاپن شد