نفت در مرز 68 دلار ثابت ماند

نفت در مرز 68 دلار ثابت ماند
قیمت نفت در مبادلات امروز نوسان زیادی نداشت و با 16 سنت افزایش 67.78 دلار در هر بشکه فروخته شد.

نفت در مرز 68 دلار ثابت ماند

قیمت نفت در مبادلات امروز نوسان زیادی نداشت و با 16 سنت افزایش 67.78 دلار در هر بشکه فروخته شد.
نفت در مرز 68 دلار ثابت ماند