نه فرانسه و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت در امور داخلی کشورمان را ندارد

نه فرانسه و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت در امور داخلی کشورمان را ندارد
سردار سیدمسعود جزایری گفت: مذاکره در خصوص امور دفاعی و موشکی و مقاومت منطقه با رژیم‌هایی که به دفعات خودکامگی و سلطه‌گری آنها به اثبات رسیده جز هذیان‌گویی چیز دیگری نیست.

نه فرانسه و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت در امور داخلی کشورمان را ندارد

سردار سیدمسعود جزایری گفت: مذاکره در خصوص امور دفاعی و موشکی و مقاومت منطقه با رژیم‌هایی که به دفعات خودکامگی و سلطه‌گری آنها به اثبات رسیده جز هذیان‌گویی چیز دیگری نیست.
نه فرانسه و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت در امور داخلی کشورمان را ندارد