نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است

نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور آن را مایه تشویش اذهان عمومی و نادرست خواند.

نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور آن را مایه تشویش اذهان عمومی و نادرست خواند.
نوبخت: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ دیوان محاسبات تشویش اذهان است