نیاز امروز کشور وحدت ملی است/ شهادت اوج کمال فرزندان این مرز و بوم بود

نیاز امروز کشور وحدت ملی است/ شهادت اوج کمال فرزندان این مرز و بوم بود
معاون امور مجلس رئیس جمهور در بزرگداشت شصت و دومین سالگرد شهادت شهید مظفرعلی ذوالقدر گفت: بی‌شک نیاز امروز کشور وحدت ملی است.

نیاز امروز کشور وحدت ملی است/ شهادت اوج کمال فرزندان این مرز و بوم بود

معاون امور مجلس رئیس جمهور در بزرگداشت شصت و دومین سالگرد شهادت شهید مظفرعلی ذوالقدر گفت: بی‌شک نیاز امروز کشور وحدت ملی است.
نیاز امروز کشور وحدت ملی است/ شهادت اوج کمال فرزندان این مرز و بوم بود