نیروهای مسلح با همه توان و استعداد به کمک نیروهای امدادی بشتابند

نیروهای مسلح با همه توان و استعداد به کمک نیروهای امدادی بشتابند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تمام نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ کرد با بکارگیری تمام تجهیزات و نیروی انسانی به کمک نیروهای امدادی بشتابند.

نیروهای مسلح با همه توان و استعداد به کمک نیروهای امدادی بشتابند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تمام نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ کرد با بکارگیری تمام تجهیزات و نیروی انسانی به کمک نیروهای امدادی بشتابند.
نیروهای مسلح با همه توان و استعداد به کمک نیروهای امدادی بشتابند