نیروهای کُرد کنترل محله‌های شرق حلب را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند

نیروهای کُرد کنترل محله‌های شرق حلب را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند
ارتش سوریه کنترل محله های «الشیخ مقصود، الهلک و بستان الباشا» واقع در شرق حلب را به دست گرفت.

نیروهای کُرد کنترل محله‌های شرق حلب را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند

ارتش سوریه کنترل محله های «الشیخ مقصود، الهلک و بستان الباشا» واقع در شرق حلب را به دست گرفت.
نیروهای کُرد کنترل محله‌های شرق حلب را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند