نیروی انتظامی از شهردار تهران شکایت کرد/ ترکش‌های افشاگری نجفی

نیروی انتظامی از شهردار تهران شکایت کرد/ ترکش‌های افشاگری نجفی
معاونت حقوقی نیروی انتظامی از شهرداری تهران به دلیل ارایه گزارش‌های غیر واقعی درباره عقد قرار داد میلیاردی با ناجا در زمان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرد.

نیروی انتظامی از شهردار تهران شکایت کرد/ ترکش‌های افشاگری نجفی

معاونت حقوقی نیروی انتظامی از شهرداری تهران به دلیل ارایه گزارش‌های غیر واقعی درباره عقد قرار داد میلیاردی با ناجا در زمان انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرد.
نیروی انتظامی از شهردار تهران شکایت کرد/ ترکش‌های افشاگری نجفی