هزار گروه جهادی در ایام‌ نوروز به مناطق زلزله زده اعزام می‌شوند

هزار گروه جهادی در ایام‌ نوروز به مناطق زلزله زده اعزام می‌شوند
رئیس سازمان بسیج سازندگی از اعزام هزار گروه جهادی در ایام‌ نوروز به مناطق زلزله زده جهت کمک به ساخت اسکان مردم آسیب‌دیده خبر داد.

هزار گروه جهادی در ایام‌ نوروز به مناطق زلزله زده اعزام می‌شوند

رئیس سازمان بسیج سازندگی از اعزام هزار گروه جهادی در ایام‌ نوروز به مناطق زلزله زده جهت کمک به ساخت اسکان مردم آسیب‌دیده خبر داد.
هزار گروه جهادی در ایام‌ نوروز به مناطق زلزله زده اعزام می‌شوند