هسته مرکزی اعتدال، خوی و خلق آیت‌الله هاشمی بود

هسته مرکزی اعتدال، خوی و خلق آیت‌الله هاشمی بود
در ابتدای نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیام آیت‌الله جوادی آملی به این کنگره قرائت شد.

هسته مرکزی اعتدال، خوی و خلق آیت‌الله هاشمی بود

در ابتدای نخستین کنگره بزرگداشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیام آیت‌الله جوادی آملی به این کنگره قرائت شد.
هسته مرکزی اعتدال، خوی و خلق آیت‌الله هاشمی بود