هشدار شدیداللحن دمشق به آنکارا درباره اقدام علیه «عفرین»

هشدار شدیداللحن دمشق به آنکارا درباره اقدام علیه «عفرین»
معاون وزیر خارجه سوریه ضمن هشدار شدیداللحن به ترکیه در خصوص هرگونه عملیات نظامی به سوی سوریه، تأکید کرد که جنگنده‌های سوری آماده نابودی اهداف ترکیه هستند.

هشدار شدیداللحن دمشق به آنکارا درباره اقدام علیه «عفرین»

معاون وزیر خارجه سوریه ضمن هشدار شدیداللحن به ترکیه در خصوص هرگونه عملیات نظامی به سوی سوریه، تأکید کرد که جنگنده‌های سوری آماده نابودی اهداف ترکیه هستند.
هشدار شدیداللحن دمشق به آنکارا درباره اقدام علیه «عفرین»