هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل قطع نمی‌شود

هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل قطع نمی‌شود
شورای مرکزی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) خواستار توقف هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی شد اما کارشناسان می‌گویند تشکیلات چنین کاری نمی‌کند.

هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل قطع نمی‌شود

شورای مرکزی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) خواستار توقف هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی شد اما کارشناسان می‌گویند تشکیلات چنین کاری نمی‌کند.
هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل قطع نمی‌شود