همایش «خبر خوب»، تذکری برای کار روی زمین مانده رسانه‌ها است/ چرایی خبر خوب

همایش «خبر خوب»، تذکری برای کار روی زمین مانده رسانه‌ها است/ چرایی خبر خوب
برگزاری همایش «خبرخوب»، تذکری برای توجه به وظیفه ذاتی رسانه‌ها است که سال‌ها مهجور مانده و کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است و البته این روزها ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود.

همایش «خبر خوب»، تذکری برای کار روی زمین مانده رسانه‌ها است/ چرایی خبر خوب

برگزاری همایش «خبرخوب»، تذکری برای توجه به وظیفه ذاتی رسانه‌ها است که سال‌ها مهجور مانده و کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است و البته این روزها ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود.
همایش «خبر خوب»، تذکری برای کار روی زمین مانده رسانه‌ها است/ چرایی خبر خوب