همایش علمی «خبرخوب» در اسفندماه برگزار می‌شود

همایش علمی «خبرخوب» در اسفندماه برگزار می‌شود
معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس با اعلام برگزاری همایش علمی «خبرخوب» در اسفندماه به تبیین مبانی خبر خوب پرداخت.

همایش علمی «خبرخوب» در اسفندماه برگزار می‌شود

معاون آموزش و پژوهش خبرگزاری فارس با اعلام برگزاری همایش علمی «خبرخوب» در اسفندماه به تبیین مبانی خبر خوب پرداخت.
همایش علمی «خبرخوب» در اسفندماه برگزار می‌شود