هنرمندان عاطفه و ادب را به جامعه تزریق کنند/ نقش مهم هنر در تقویت وحدت

هنرمندان عاطفه و ادب را به جامعه تزریق کنند/ نقش مهم هنر در تقویت وحدت
یکی از مراجع تقلید گفت: ما با عاطفه و ادب زندگی می‌کنیم و اگر عاطفه و ادب به وسیله هنرمندان در جامعه تزریق شود این جامعه می‌تواند به خوبی با هم متحد شوند، آن وقت این کشور نورانی خواهد شد.

هنرمندان عاطفه و ادب را به جامعه تزریق کنند/ نقش مهم هنر در تقویت وحدت

یکی از مراجع تقلید گفت: ما با عاطفه و ادب زندگی می‌کنیم و اگر عاطفه و ادب به وسیله هنرمندان در جامعه تزریق شود این جامعه می‌تواند به خوبی با هم متحد شوند، آن وقت این کشور نورانی خواهد شد.
هنرمندان عاطفه و ادب را به جامعه تزریق کنند/ نقش مهم هنر در تقویت وحدت

بک لینک رنک 4