هوای «ناسالم» بازهم به تهران برگشت

هوای «ناسالم» بازهم به تهران برگشت
پس از چند روز هوای پاک، بار دیگر هوای تهران ناسالم شد.

هوای «ناسالم» بازهم به تهران برگشت

پس از چند روز هوای پاک، بار دیگر هوای تهران ناسالم شد.
هوای «ناسالم» بازهم به تهران برگشت