واکنش رنجبران به فضاسازی‌های درباره مناظره مربوط به برجام/ دولتمردان سعه‌صدر بیشتری داشته باشند

واکنش رنجبران به فضاسازی‌های درباره مناظره مربوط به برجام/ دولتمردان سعه‌صدر بیشتری داشته باشند
مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی در واکنش به فضاسازی های دو روز گذشته درباره مناظره یکی از برنامه های تلویزیونی درخصوص برجام گفت : پیشنهاد می کنیم دولتمردان سعه صدر بیشتری داشته باشند و تضارب آراء و تفکرات مختلف را یک فرصت برای خود و کشور بدانند.

واکنش رنجبران به فضاسازی‌های درباره مناظره مربوط به برجام/ دولتمردان سعه‌صدر بیشتری داشته باشند

مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی در واکنش به فضاسازی های دو روز گذشته درباره مناظره یکی از برنامه های تلویزیونی درخصوص برجام گفت : پیشنهاد می کنیم دولتمردان سعه صدر بیشتری داشته باشند و تضارب آراء و تفکرات مختلف را یک فرصت برای خود و کشور بدانند.
واکنش رنجبران به فضاسازی‌های درباره مناظره مربوط به برجام/ دولتمردان سعه‌صدر بیشتری داشته باشند