وزرا برای گرفتن بودجه بیشتر پشت اتاق نوبخت صف کشیده‌اند

وزرا برای گرفتن بودجه بیشتر پشت اتاق نوبخت صف کشیده‌اند
نماینده ارومیه در مجلس، گفت: وزرای دولت جهت افزایش بودجه وزارتخانه‌های خود پشت در اتاق رئیس سازمان برنامه صف کشیده‌اند و این موجب تعطیل شدن کل دستگا‌ه‌های کشور شده است.

وزرا برای گرفتن بودجه بیشتر پشت اتاق نوبخت صف کشیده‌اند

نماینده ارومیه در مجلس، گفت: وزرای دولت جهت افزایش بودجه وزارتخانه‌های خود پشت در اتاق رئیس سازمان برنامه صف کشیده‌اند و این موجب تعطیل شدن کل دستگا‌ه‌های کشور شده است.
وزرا برای گرفتن بودجه بیشتر پشت اتاق نوبخت صف کشیده‌اند