وزیر فراری عراقی، تحویل بغداد داده شد

وزیر فراری عراقی، تحویل بغداد داده شد
وزیر سابق تجارت عراق که به اتهام فساد تحت تعقیب «اینترپل» بود، امروز تحویل مقامات امنیتی این کشور داده شد.

وزیر فراری عراقی، تحویل بغداد داده شد

وزیر سابق تجارت عراق که به اتهام فساد تحت تعقیب «اینترپل» بود، امروز تحویل مقامات امنیتی این کشور داده شد.
وزیر فراری عراقی، تحویل بغداد داده شد