وقتی سفره ماهی در آرامش شنا می کند /عکس

وقتی سفره ماهی در آرامش شنا می کند /عکس
تیرگی زیر آب باعث شده که عکاس بتواند با فلش تصویری شگفت انگیز را در جزیره کایمن (مجموعه جزایر کارائیب) به ثبت برساند.

وقتی سفره ماهی در آرامش شنا می کند /عکس

تیرگی زیر آب باعث شده که عکاس بتواند با فلش تصویری شگفت انگیز را در جزیره کایمن (مجموعه جزایر کارائیب) به ثبت برساند.
وقتی سفره ماهی در آرامش شنا می کند /عکس

بک لینک رنک 6