پادشاه سعودی در مصر؛ انتظارات و خواسته‌های طرفین از یکدیگر

پادشاه سعودی در مصر؛ انتظارات و خواسته‌های طرفین از یکدیگر
سعودی‌ها گفته‌اند با کیسه‌های پر از پول به مصر رفته‌اند. چیزی که مسئولان قاهره مشتاقانه به دنبالش بودند و طبعا در مقابل نیز باید انتظارات سعودی‌ها را برآورده کنند.

پادشاه سعودی در مصر؛ انتظارات و خواسته‌های طرفین از یکدیگر

سعودی‌ها گفته‌اند با کیسه‌های پر از پول به مصر رفته‌اند. چیزی که مسئولان قاهره مشتاقانه به دنبالش بودند و طبعا در مقابل نیز باید انتظارات سعودی‌ها را برآورده کنند.
پادشاه سعودی در مصر؛ انتظارات و خواسته‌های طرفین از یکدیگر

بک لینک قوی