پاپ خواستار حفظ وضعیت موجود قدس شد

پاپ خواستار حفظ وضعیت موجود قدس شد
رهبر کاتولیک‌های جهان امروز در سخنانی ضمن حمایت از مذاکره برای حل مناقشه کره، از حفظ وضعیت موجود قدس حمایت کرد.

پاپ خواستار حفظ وضعیت موجود قدس شد

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز در سخنانی ضمن حمایت از مذاکره برای حل مناقشه کره، از حفظ وضعیت موجود قدس حمایت کرد.
پاپ خواستار حفظ وضعیت موجود قدس شد