پایان رایزنی ظریف، لودریان، جانسون، گابریل و موگرینی/اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام

پایان رایزنی ظریف، لودریان، جانسون، گابریل و موگرینی/اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام
نشست وزرای خارجه ایران، بریتانیا، آلمان، فرانسه و با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایان یافت و موگرینی در پایان نشست از تصمیم این اتحادیه برای حفظ برجام سخن گفت.

پایان رایزنی ظریف، لودریان، جانسون، گابریل و موگرینی/اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام

نشست وزرای خارجه ایران، بریتانیا، آلمان، فرانسه و با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایان یافت و موگرینی در پایان نشست از تصمیم این اتحادیه برای حفظ برجام سخن گفت.
پایان رایزنی ظریف، لودریان، جانسون، گابریل و موگرینی/اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام