پرویز: کم‌کاری در بیان زوایای فتنه بخشیدنی نیست/ جعفری: از تاریخ غفلت کنیم گرفتار فتنه می‌شویم

پرویز: کم‌کاری در بیان زوایای فتنه بخشیدنی نیست/ جعفری: از تاریخ غفلت کنیم گرفتار فتنه می‌شویم
یک نویسنده گفت: متأسفانه کم کاری ما که به نظرم بخشیدنی نیست این است که زوایای پنهان اتفاقات آن سال را به زبان هنرمندانه بیان نکردیم و طبیعتاً غبار فتنه بزرگتری بر ذهن و فضای فکری گروهی از مردم باقی ماند.

پرویز: کم‌کاری در بیان زوایای فتنه بخشیدنی نیست/ جعفری: از تاریخ غفلت کنیم گرفتار فتنه می‌شویم

یک نویسنده گفت: متأسفانه کم کاری ما که به نظرم بخشیدنی نیست این است که زوایای پنهان اتفاقات آن سال را به زبان هنرمندانه بیان نکردیم و طبیعتاً غبار فتنه بزرگتری بر ذهن و فضای فکری گروهی از مردم باقی ماند.
پرویز: کم‌کاری در بیان زوایای فتنه بخشیدنی نیست/ جعفری: از تاریخ غفلت کنیم گرفتار فتنه می‌شویم