پهلوی‌ها چگونه بحرین را از دست دادند؟

پهلوی‌ها چگونه بحرین را از دست دادند؟
روز 14 دی 1347 شاه در دهلی‌نو اعلام کرد: اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به ایران ملحق شوند، ایران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گیرد، می‌پذیرد.

پهلوی‌ها چگونه بحرین را از دست دادند؟

روز 14 دی 1347 شاه در دهلی‌نو اعلام کرد: اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به ایران ملحق شوند، ایران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گیرد، می‌پذیرد.
پهلوی‌ها چگونه بحرین را از دست دادند؟