پیش‌بینی نفت ۶۰ تا ۶۵ دلاری برای سال ۲۰۱۸

پیش‌بینی نفت ۶۰ تا ۶۵ دلاری برای سال ۲۰۱۸
مدیر ارشد اجرایی شرکت نفتی انی ایتالیا گفت: متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال 2018 به 60 تا 65 دلار خواهد رسید.

پیش‌بینی نفت ۶۰ تا ۶۵ دلاری برای سال ۲۰۱۸

مدیر ارشد اجرایی شرکت نفتی انی ایتالیا گفت: متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال 2018 به 60 تا 65 دلار خواهد رسید.
پیش‌بینی نفت ۶۰ تا ۶۵ دلاری برای سال ۲۰۱۸