چرا آمریکا از توافق اخیر ایران و روسیه وحشت کرد؟

چرا آمریکا از توافق اخیر ایران و روسیه وحشت کرد؟
آمریکا نه تنها داعش را یک تهدید تلقی نمی‌کند بلکه آن را یک فرصت برای خود و تهدید برای مخالفان آمریکا – ایران و روسیه – ارزیابی نموده و بر حفظ آن تاکید دارد.

چرا آمریکا از توافق اخیر ایران و روسیه وحشت کرد؟

آمریکا نه تنها داعش را یک تهدید تلقی نمی‌کند بلکه آن را یک فرصت برای خود و تهدید برای مخالفان آمریکا – ایران و روسیه – ارزیابی نموده و بر حفظ آن تاکید دارد.
چرا آمریکا از توافق اخیر ایران و روسیه وحشت کرد؟

دانلود فیلم جدید