چین آمریکا را تهدید به انتقام‌جویی و جنگ تجاری کرد

چین آمریکا را تهدید به انتقام‌جویی و جنگ تجاری کرد
مدیر گروه بازرگانی آمریکن گفت که مقامات چینی اعلام کردند در صورتی که آمریکا به جنگ اقتصادی با چین دامن بزند چین نیز تلافی خواهد کرد.

چین آمریکا را تهدید به انتقام‌جویی و جنگ تجاری کرد

مدیر گروه بازرگانی آمریکن گفت که مقامات چینی اعلام کردند در صورتی که آمریکا به جنگ اقتصادی با چین دامن بزند چین نیز تلافی خواهد کرد.
چین آمریکا را تهدید به انتقام‌جویی و جنگ تجاری کرد