کاخ سفید باز هم در حمایت از آشوب‌ها در ایران بیانیه صادر کرد

کاخ سفید باز هم در حمایت از آشوب‌ها در ایران بیانیه صادر کرد
کاخ سفید در ادامه رویکردهای مداخله‌جویانه و خصمانه خود، بیانیه دیگری در حمایت از آشوب‌های اخیر در شهرهای ایران صادر کرد.

کاخ سفید باز هم در حمایت از آشوب‌ها در ایران بیانیه صادر کرد

کاخ سفید در ادامه رویکردهای مداخله‌جویانه و خصمانه خود، بیانیه دیگری در حمایت از آشوب‌های اخیر در شهرهای ایران صادر کرد.
کاخ سفید باز هم در حمایت از آشوب‌ها در ایران بیانیه صادر کرد