کاظمی: باید این کتاب را بلند کرد و گفت قصیده زنده است/ امیری اسفندقه: حروف الفبا جهان را نجات می‌دهد نه بمب اتم

کاظمی: باید این کتاب را بلند کرد و گفت قصیده زنده است/ امیری اسفندقه: حروف الفبا جهان را نجات می‌دهد نه بمب اتم
یک پژوهشگر و منتقد ادبی گفت: باید با افتخار کتاب «سیاه مست سایه تاک» را بلند کرد و گفت قصیده زنده است.

کاظمی: باید این کتاب را بلند کرد و گفت قصیده زنده است/ امیری اسفندقه: حروف الفبا جهان را نجات می‌دهد نه بمب اتم

یک پژوهشگر و منتقد ادبی گفت: باید با افتخار کتاب «سیاه مست سایه تاک» را بلند کرد و گفت قصیده زنده است.
کاظمی: باید این کتاب را بلند کرد و گفت قصیده زنده است/ امیری اسفندقه: حروف الفبا جهان را نجات می‌دهد نه بمب اتم