کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته

کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ میزان بارندگی در سال جاری نسبت به 30 سال گذشته در کشور حدود 60 درصد و همچنین نسبت به میزان بارندگی در سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ میزان بارندگی در سال جاری نسبت به 30 سال گذشته در کشور حدود 60 درصد و همچنین نسبت به میزان بارندگی در سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.
کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در سال‌جاری نسبت به 30 سال گذشته