کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست

کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست
کارلوس کروش گفت: صحبتم تنها از مشکلات مالی نیست بلکه بعضی مشکلات قابل مذاکره هم نیستند.

کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست

کارلوس کروش گفت: صحبتم تنها از مشکلات مالی نیست بلکه بعضی مشکلات قابل مذاکره هم نیستند.
کروش: بعضی مشکلات تیم ملی قابل مذاکره هم نیست

خرید بک لینک