کلیات طرح ترافیک جدید در شورا تصویب شد

کلیات طرح ترافیک جدید در شورا تصویب شد
کلیات طرح ترافیک جدید در جلسه امروز شورا تصویب شد.

کلیات طرح ترافیک جدید در شورا تصویب شد

کلیات طرح ترافیک جدید در جلسه امروز شورا تصویب شد.
کلیات طرح ترافیک جدید در شورا تصویب شد