کمتر از 300 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده‌اند در بازداشت هستند/ تعداد بازداشتی ها روزانه رو به کاهش است/ دانشجوی بازداشتی نداریم

کمتر از 300 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده‌اند در بازداشت هستند/ تعداد بازداشتی ها روزانه رو به کاهش است/ دانشجوی بازداشتی نداریم
وزیر کشور از وجود ۹ بازداشتی در تهران که هیچکدام دانشجو نیستندخبر داد و بیان داشت: کمتر از 300 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده‌اند در بازداشت هستند.

کمتر از 300 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده‌اند در بازداشت هستند/ تعداد بازداشتی ها روزانه رو به کاهش است/ دانشجوی بازداشتی نداریم

وزیر کشور از وجود ۹ بازداشتی در تهران که هیچکدام دانشجو نیستندخبر داد و بیان داشت: کمتر از 300 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده‌اند در بازداشت هستند.
کمتر از 300 نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده‌اند در بازداشت هستند/ تعداد بازداشتی ها روزانه رو به کاهش است/ دانشجوی بازداشتی نداریم