کمپانی بوئینگ فاینانس 30 فروند بوئینگ 737 مکس را بر عهده گرفت/ کاهش بخش عمده زیان 1200 میلیارد تومانی آسمان

کمپانی بوئینگ فاینانس 30 فروند بوئینگ 737 مکس را بر عهده گرفت/ کاهش بخش عمده زیان 1200 میلیارد تومانی آسمان
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با بیان اینکه بخش اعظمی از زیان 1200 میلیارد تومانی آسمان کاهش یافته است، گفت: در قرارداد 30+30 فروندی شرکت آسمان با کمپانی بوئینگ بابت خرید هواپیماهای بوئینگ 737 مکس کمپانی سازنده تأمین فاینانس 30 فروند پکیج اول را بر عهده گرفت.

کمپانی بوئینگ فاینانس 30 فروند بوئینگ 737 مکس را بر عهده گرفت/ کاهش بخش عمده زیان 1200 میلیارد تومانی آسمان

مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا با بیان اینکه بخش اعظمی از زیان 1200 میلیارد تومانی آسمان کاهش یافته است، گفت: در قرارداد 30+30 فروندی شرکت آسمان با کمپانی بوئینگ بابت خرید هواپیماهای بوئینگ 737 مکس کمپانی سازنده تأمین فاینانس 30 فروند پکیج اول را بر عهده گرفت.
کمپانی بوئینگ فاینانس 30 فروند بوئینگ 737 مکس را بر عهده گرفت/ کاهش بخش عمده زیان 1200 میلیارد تومانی آسمان