کمک به حسینیه ها براساس مصوبه شورای شهر بوده است

کمک به حسینیه ها براساس مصوبه شورای شهر بوده است
عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه‌ای که برای کمک به مساجد، حسینیه‌ها یا انجام هرگونه فعالیتی در شهرداری تهران در نظر گرفته می شده، مصوبه شورای شهر را داشته است.

کمک به حسینیه ها براساس مصوبه شورای شهر بوده است

عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بودجه‌ای که برای کمک به مساجد، حسینیه‌ها یا انجام هرگونه فعالیتی در شهرداری تهران در نظر گرفته می شده، مصوبه شورای شهر را داشته است.
کمک به حسینیه ها براساس مصوبه شورای شهر بوده است